mech

Situm mech vnde beatus Hieronimus de se refert… squallida cutis situm Ethiopice carnis obduxerat... Quidam autem dicunt muscus mech ca 1500 WokLub 126v

Wyraz hasłowy Mech Hasło konkordancji Situs
Wyraz(y) w transliteracji mech Podstawa glosowania situm
Język wyrazu obcego łaciński
4478
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Notatka glosatora zawiera fragment listu św. Hieronima do Eustochiusza: Quociens in heremo constitutus et illa solitudine vasta que exvsta solis ardoribus horridum monachis prestat habitaculum putaui me Romanis deliciis interesse sedebam solus quia amaritudine repletus eram horrebant [[facco]] sacco membra deformia, et squallida cutis situm Ethiopicae carnis obduxerat <?>.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 126
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mech (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mech
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 43.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 43.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.