mech

Situm mech vnde beatus Hieronimus de se refert … squallida cutis situm Ethiopice carnis obduxerat... Quidam autem dicunt muscus mech ca 1500 WokLub 126v

Wyraz hasłowy Mech Hasło konkordancji Muscus
Wyraz(y) w transliteracji mech Podstawa glosowania muscus
Język wyrazu obcego łaciński
4479
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Notatka glosatora zawiera fragment listu św. Hieronima do Eustochiusza: Quociens in heremo constitutus et illa solitudine vasta que exvsta solis ardoribus horridum monachis prestat habitaculum putaui me Romanis deliciis interesse sedebam solus quia amaritudine repletus eram horrebant [[facco]] sacco membra deformia, et squallida cutis situm Ethiopicae carnis obduxerat <?>.


Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 126
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mech (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mech
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 43.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 43.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.