dalyeky

Longinquus (…) id est remotus von verren dalyeky ca 1500 WokLub 76v

Wyraz hasłowy Daleki Hasło konkordancji Longinquus
Wyraz(y) w transliteracji dalyeky Podstawa glosowania longinquus
Język wyrazu obcego łaciński
4512

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 76
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Daleki (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) daleki
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 12.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 12.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.