oszobny

Solitarius (…) id est consuetus oder eynig oszobny ca 1500 WokLub 127v

Wyraz hasłowy Osobny Hasło konkordancji Solitarius
Wyraz(y) w transliteracji oszobny Podstawa glosowania solitarius
Język wyrazu obcego łaciński
4528

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 127
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Osobny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) osobny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 60.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 60.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.