hynsth

Sonipes id est equus vel equorum custos quasi pede sonans terram percutiendo yvnochodnyk vel hynsth ca 1500 WokLub 127v

Wyraz hasłowy Hynszt Hasło konkordancji Sonipes
Wyraz(y) w transliteracji hynsth Podstawa glosowania sonipes
Język wyrazu obcego łaciński
4537

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 127
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Hynszt (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) hynszt
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Uwagi Możliwa też transkrypcja hynst.

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 22.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 22.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.