nyeslvschny

Illecebris id est illicitus est aliquis vel alique faciens illicita nyeslvschny ca 1500 WokLub 63v

Wyraz hasłowy Niesłuszny Hasło konkordancji Illecebris
Wyraz(y) w transliteracji nyeslvschny Podstawa glosowania illecebris, illicitus
Język wyrazu obcego łaciński
4603

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 63
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Niesłuszny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) niesłuszny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 51.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 51.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.