czyerznysko

Spinetum est locus vbi spine crescunt vel dornbusch czyerznysko ca 1500 WokLub 128v

Wyraz hasłowy (Ciernisko) Hasło konkordancji Spinetum
Wyraz(y) w transliteracji czyerznysko Podstawa glosowania spinetum
Język wyrazu obcego łaciński
4637

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 128
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Ciernisko) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Cierznisko
Forma (w transkrypcji) cierznisko
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 9 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 9.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.