obrazycz

Collidere zusammen drucken id est simul ledere vel destruere et componitur cum e al il et dicitur a con et ledo obrazycz stlvcz ca 1500 WokLub 29v

Wyraz hasłowy Obrazić Hasło konkordancji Collidere
Wyraz(y) w transliteracji obrazycz Podstawa glosowania collidere
Język wyrazu obcego łaciński
4639
Komentarz paleograficzny Przed glosą stlvcz jest przekreślone stlv.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 29
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Obrazić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) obrazić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 54.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 54.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.