sząra

Colostrum (...) quod et colostra dicitur id est lac concretum in mammis vel pocius nowm lac quod statim primo mulgetur post fetum quod cito coagulatur vlg. sząra vel szyądle (leg. zsiadłe) mleko ca 1500 WokLub 30r

Wyraz hasłowy Siara Hasło konkordancji Colostra
Wyraz(y) w transliteracji sząra Podstawa glosowania colostrum, colostra
Język wyrazu obcego łaciński
4647
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 30
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Siara (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Szara
Forma (w transkrypcji) szara
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 105.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 105.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.