dvchovyenstvo

Spiritualis et hoc <spiritua>le geystlich dvchowny; inde spiritualitas dvchovyenstvo ca 1500 WokLub 129r

Wyraz hasłowy Duchowieństwo Hasło konkordancji Spiritualitas
Wyraz(y) w transliteracji dvchovyenstvo Podstawa glosowania spiritualitas
Język wyrazu obcego łaciński
4689
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa dvchowny, na p. marg. glosa dvchovyenstvo.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 129
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Duchowieństwo (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) duchowieństwo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 15 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 15.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.06.2024 r.