myąschy

Spissus dick; unde Grecista: Spissum de toto solito dicetur ad illud myąschy ca 1500 WokLub 129r

Wyraz hasłowy (Miąższy) Hasło konkordancji Spissus
Wyraz(y) w transliteracji myąschy Podstawa glosowania spissus
Język wyrazu obcego łaciński
4692
Komentarz paleograficzny W druku błędnie voto zamiast toto.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 129
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Miąższy) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Miąszy
Forma (w transkrypcji) miąszy
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 43.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 43.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.