leythvch

Spolium eyn raup lvp vel tectura que ponitur super feretrum mortuorum leythvch quadnoque sumitur pro vestimento; unde Hieremias et de spoliis eius sortem mittamus ca 1500 WokLub 129r

Wyraz hasłowy Lejtuch Hasło konkordancji Spolium
Wyraz(y) w transliteracji leythvch Podstawa glosowania spolium
Język wyrazu obcego łaciński
4714
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa lvp, na p. marg. glosa leythvch.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 129
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 22

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Lejtuch (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) lejtuch
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 37 (leksem poświadczony tylko w tym źródle).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 37.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.