konyecznye

Finalis et hoc <fina>le entlich. Finaliter idem aduerbium konyecznye ca 1500 WokLub 52r

Wyraz hasłowy Koniecznie Hasło konkordancji Finaliter
Wyraz(y) w transliteracji konyecznye Podstawa glosowania finaliter
Język wyrazu obcego łaciński
4741

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 52
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Koniecznie (przysłówek)
Forma (w transkrypcji) koniecznie
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień równy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 31.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 31.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.