dopvsczycz

Co<n>cedere id est simul dare leyhen ode<r> geben dopvsczycz ca 1500 WokLub 31v

Wyraz hasłowy Dopuścić Hasło konkordancji Concedere
Wyraz(y) w transliteracji dopvsczycz Podstawa glosowania co<n>cedere
Język wyrazu obcego łaciński
4766
Komentarz paleograficzny Glosę poprzedza skreślony fragment wyrazu, zapewne dopvscz.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 31
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dopuścić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) dopuścić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 14.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.