kradzyeczthwo

Furtum est aliene rei inutio domino contrectiatio kradzyeczthwo ca 1500 WokLub 55v

Wyraz hasłowy (Kradziestwo) Hasło konkordancji Furtum
Wyraz(y) w transliteracji kradzyeczthwo Podstawa glosowania furtum
Język wyrazu obcego łaciński
4779

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 55
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Kradziestwo) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kradziectwo
Forma (w transkrypcji) kradziectwo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 33.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 33.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.