dzywak

Petrus est mirabilis vlg. dzywak ca 1500 WokLub 84r

Wyraz hasłowy Dziwak Hasło konkordancji Mirabilis
Wyraz(y) w transliteracji dzywak Podstawa glosowania mirabilis
Język wyrazu obcego łaciński
4794
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Notatka składa się z dwóch wierszy spiętych klamrą differunt, objaśniających różne użycia wyrazu mirabiblis:
mirabilis Deus significat gloriam, vt mirabilis Deus in sanctis suis, id est gloriosus;
<mirabilis> homo significat defectum, Petrus est mirabilis, vlg. dzyvak
.

Końcowe fragmenty obu części zestawienia, tj. id est gloriosus oraz vlg. dzyvak, zostały dopisane jaśniejszym atramentem niż reszta tekstu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 84
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dziwak (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dziwak
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 17 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 17.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.