mlecz

Molere malen vel acuere vel subagitare vel coire mlecz ca 1500 WokLub 84r

Wyraz hasłowy Mleć Hasło konkordancji Molere
Wyraz(y) w transliteracji mlecz Podstawa glosowania molere, malen
Język wyrazu obcego łaciński
4795

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 84
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mleć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) mleć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 45.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 45.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.