nyemowyathko

Infans id est non loquens etiam capitur pro puero vsque ad septennium qui fari nesciat vlg. nyemowyathko ca 1500 WokLub 66r

Wyraz hasłowy (Niemowlątko) Hasło konkordancji Infans
Wyraz(y) w transliteracji nyemowyathko Podstawa glosowania infans
Język wyrazu obcego łaciński
4838

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 66
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Niemowlątko) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Niemowiątko
Forma (w transkrypcji) niemowiątko
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 51.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 51.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.