zab

Molaris eyn mulsteyn vel dens maxillaris zarnovy kąmyen vel trzonovy zab vel vyrzchny zarnow ca 1500 WokLub 84r

Wyraz hasłowy Ząb Hasło konkordancji Molaris
Wyraz(y) w transliteracji zab Podstawa glosowania molaris
Język wyrazu obcego łaciński
4848

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 84
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ząb (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ząb
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 132.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 132.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.02.2024 r.