grunthownye

Funditus alczumal von grunt auff grunthownye ca 1500 WokLub 55v

Wyraz hasłowy Gruntownie Hasło konkordancji Funditus
Wyraz(y) w transliteracji grunthownye Podstawa glosowania funditus
Język wyrazu obcego łaciński
4878

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 55
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gruntownie (przysłówek)
Forma (w transkrypcji) gruntownie
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień równy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 21 (leksem poświadczony tylko w tym źródle).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 21.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.06.2024 r.