noszathy

Nasosus est aliquis habens magnum nasum Nasutus idem noszathy ca 1500 WokLub 86v

Wyraz hasłowy Nosaty Hasło konkordancji Nasutus
Wyraz(y) w transliteracji noszathy Podstawa glosowania nasutus
Język wyrazu obcego łaciński
4912
Komentarz paleograficzny Ta sama glosa polska (w tej samej pisowni) umieszczona na l i p marg jako odpowiednik dwóch haseł łac.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 86
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nosaty (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) nosaty
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 52.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 52.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.