myekącz

Fremere id est murmurare grymmen oder thoben myekącz ca 1500 WokLub 54v

Wyraz hasłowy Miekać Hasło konkordancji Fremere
Wyraz(y) w transliteracji myekącz Podstawa glosowania fremere, murmurare
Język wyrazu obcego łaciński
4913

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 54
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Miekać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) miekać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 44.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 44.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.