thopacz

Nauffragari schiffbrechen id est naufragium pati thopacz ca 1500 WokLub 86v

Wyraz hasłowy Topać Hasło konkordancji Nauffragari
Wyraz(y) w transliteracji thopacz Podstawa glosowania nauffragari
Język wyrazu obcego łaciński
4919

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 86
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Topać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) topać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 111.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 111.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.