oszyą

Nefrendis id est porculus vel porcula adhuc sugens oszeszek albo oszyą ca 1500 WokLub 87r

Wyraz hasłowy Ossię Hasło konkordancji Nefrendus
Wyraz(y) w transliteracji oszyą Podstawa glosowania nefrendis
Język wyrazu obcego łaciński
4942
Komentarz paleograficzny Glosa albo pisana innym atramentem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 87
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ossię (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ossię
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 61.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 61.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.