oszeszek

Nefrendis id est porculus vel porcula adhuc sugens oszeszek albo oszyą ca 1500 WokLub 87r

Wyraz hasłowy Osesek Hasło konkordancji Nefrendus
Wyraz(y) w transliteracji oszeszek Podstawa glosowania nefrendis
Język wyrazu obcego łaciński
4943
Komentarz paleograficzny "albo" może innym atramentem?

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 87
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 22

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Osesek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) osesek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 60 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 60.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.