moszgyerz

Mortarium morser stapą vel secundum aliquos moszgyerz ca 1500 WokLub 85r

Wyraz hasłowy (Moździerz) Hasło konkordancji Mortarium
Wyraz(y) w transliteracji moszgyerz Podstawa glosowania mortarium
Język wyrazu obcego łaciński
4992

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 85
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Moździerz) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Moźgierz
Forma (w transkrypcji) moźgierz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 47.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 47.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.