milczy

Apage si<s> milczy XV p. post. WokPet II 8

Wyraz hasłowy Milczeć Hasło konkordancji Apage sis
Wyraz(y) w transliteracji milczy Podstawa glosowania apage si<s>
Język wyrazu obcego łaciński

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Milczeć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) milczy
Część mowy czasownik
Fleksem rozkaźnik
Liczba pojedyncza
Osoba druga
Aspekt dokonany
Wokaliczność wokaliczna
Uwagi Być może już milč̍ w transkrypcji formy.
Forma lub konstrukcja czasownikowa forma osobowa
Tryb rozkazujący
Strona czynna
Czas teraźniejszy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 8.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 8.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.