pagwyczką

Nodulus diminutiuum pagwyczką ca 1500 WokLub 88v

Wyraz hasłowy Pągwiczka Hasło konkordancji Nodulus
Wyraz(y) w transliteracji pagwyczką Podstawa glosowania nodulus
Język wyrazu obcego łaciński
5022
Komentarz paleograficzny Hasło łac. Nodulus poprzedza hasło Nodus eyn knauff.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 88
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pągwiczka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pągwiczka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 63 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 63.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.