oszvyeczony

Illustris id est nobilis gloriosus preclarus durchleuchtig oszvyeczony ca 1500 WokLub 63v

Wyraz hasłowy Oświecić Hasło konkordancji Illustris
Wyraz(y) w transliteracji oszvyeczony Podstawa glosowania Illustris, nobilis, gloriosus, preclarus
Język wyrazu obcego łaciński
5057

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 63
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Oświecić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) oświecony
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. bierny
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt dokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona bierna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 60.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 60.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.