chrapącz

Stertere est naribus dormiendo resonare schnarchen chrapącz [[pyącz]] ca 1500 WokLub 130r

Wyraz hasłowy Chrapać Hasło konkordancji Stertere
Wyraz(y) w transliteracji chrapącz Podstawa glosowania stertere
Język wyrazu obcego łaciński
5078
Komentarz paleograficzny W edycji pod hasłem Chrapać, Chrapieć (s. 8) B. Erzepki podaje cytat w postaci "stertere chrapącz (chra)pyecz (wypisane tylko pyecz i przekreślone)". Wydawca interpretuje zapis pyecz jako niedopisany wariant słowotwórczy do chrapać tj. <chra>pyecz (źle odczytane e zamiast ą), ale na s. 64 notuje hasło Piać z jedynym poświadczeniem - przekreśloną glosą pyącz.

W inkunabule najprawdopodobniej początkowo wypisana była glosa chra-pyecz (wyraz podzielony między dwa wiersze), następnie dokonano poprawek nieco jaśniejszym atramentem: najpierw fragment wyrazu w drugiej linii został poprawiony na pyącz, potem kreska sygnalizująca podział wyrazu została poprawiona na p, obok dopisane ącz, a pyącz w drugiej linii delikatnie przekreślone. Nie jest to zatem drugi odpowiednik wyrazu hasłowego (ani jego fragment).

Z powodu zdublowania cytatu przez wydawcę w Sstp skreślony wyraz został niepotrzebnie zamieszczony pod hasłem Piać jako jedyne poświadczenie zn. 2 ( VII 76). Pod hasłem Chrapać (I 253) skreślony wyraz został pominięty.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 130r
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Chrapać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) chrapać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 8.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 8.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.