vądzone

*Abyma vądzone myąszo vel mlode szlonyny ca 1500 WokLub 1v

Wyraz hasłowy 2. Wędzić Hasło konkordancji *Abyma
Wyraz(y) w transliteracji vądzone Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
51
Komentarz paleograficzny Hasło wraz z polskim odpowiednikiem dopisane na marginesie inkunabułu.
Prawdopodobnie podstawa glosowania została przez glosatora błędnie zapisana lub niewłaściwie odczytana z przepisywanego pierwowzoru. Być może chodziło o wyraz alima, który w Dief jest notowany z niem. odpowiednikiem speckfleisch 'boczek, słonina'.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 1
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego 2. Wędzić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) wędzone
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. bierny
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Aspekt niedokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona bierna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 118 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 118.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.