bostwo

Numen (…) id est diuinitas vel ipse deus vel dei potestas vel maiestas et corripit penultima genitiui bostwo ca 1500 WokLub 89r

Wyraz hasłowy Bóstwo Hasło konkordancji Numen
Wyraz(y) w transliteracji bostwo Podstawa glosowania numen
Język wyrazu obcego łaciński
5119
Komentarz paleograficzny W haśle drukowanym tekście: Numen (…) id est diuinitus… nad drugim u nadpisane a.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 89
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bóstwo (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bostwo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 5.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 5.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.