mynczarz

Numelarius (…) id est monetarius campsor negociarius mynczarz ca 1500 WokLub 89r

Wyraz hasłowy Mincarz Hasło konkordancji Nummularius
Wyraz(y) w transliteracji mynczarz Podstawa glosowania numelarius
Język wyrazu obcego łaciński
5120

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 89
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mincarz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mincarz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Uwagi Możliwa też lekcja mińcarz, myncarz, myńcarz.

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 47 (leksem poświadczony tylko w tym źródle).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 47.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.