kaplvn

Gallinacius eyn koppaun qui vt gallina ducit pullos kaplvn vel kvrzeyą ca 1500 WokLub 56r

Wyraz hasłowy (Kapłon) Hasło konkordancji Gallinacius
Wyraz(y) w transliteracji kaplvn Podstawa glosowania gallinacius
Język wyrazu obcego łaciński
5123

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 56
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Kapłon) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kapłun
Forma (w transkrypcji) kapłun
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 27.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 27.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.