oddala

Non separat nye oddala ca 1500 WokLub 88v

Wyraz hasłowy Oddalać Hasło konkordancji Non separat
Wyraz(y) w transliteracji oddala Podstawa glosowania separat
Język wyrazu obcego łaciński
5131
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu. Hasło łac. i polski odpowiednik zapisane innym atramentem niż poprzedzająca je notatka łac. dotycząca hasła Nomen.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 88
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Oddalać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) oddalać
Część mowy czasownik
Fleksem forma nieprzeszła
Liczba pojedyncza
Osoba trzecia
Aspekt niedokonany
Forma lub konstrukcja czasownikowa forma osobowa
Tryb oznajmujący
Strona czynna
Czas teraźniejszy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 55.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 55.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.06.2024 r.