lyczv

Gena est locus lachrymarum vel interior pars oculorum vel palpebra wange yagodą na lyczv ca 1500 WokLub 57r

Wyraz hasłowy Lice Hasło konkordancji Gena
Wyraz(y) w transliteracji lyczv Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
5168

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 57
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Lice (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) licu
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek miejscownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 38.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 38.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.