pogąnyn

Gentilis eyn heyd qui nec baptiznantur vt Christiani nec circumciduntur vt Iudei sed existunt vt sunt geniti pogąnyn ca 1500 WokLub 57r

Wyraz hasłowy Poganin Hasło konkordancji Gentilis
Wyraz(y) w transliteracji pogąnyn Podstawa glosowania gentilis
Język wyrazu obcego łaciński
5186

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 57
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Poganin (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) poganin
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 72.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 72.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.