blaskooky

Luscus (…) ein schylher oder vbersychig blaskooky [[vel]] blaskathy szyl ca 1500 WokLub 77v

Wyraz hasłowy Blaskooki Hasło konkordancji Luscus
Wyraz(y) w transliteracji blaskooky Podstawa glosowania luscus
Język wyrazu obcego łaciński
5233
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa blaskooky, skreślony skrót oznaczający [[vel]], poniżej glosa blaskathy, na p. marg. glosa szyl.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 77
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Blaskooki (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) blaskooki
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 3.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 3.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.