novo

*Neophicus grece latine nouellus et rudis vel nuper renatus interpretatur novo nawroczony ca 1500 WokLub 87r

Wyraz hasłowy Nowo Hasło konkordancji Neophytus
Wyraz(y) w transliteracji novo Podstawa glosowania *neophicus
Język wyrazu obcego łaciński
5245
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 87
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nowo (przysłówek)
Forma (w transkrypcji) nowo
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień równy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 52.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 52.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.