rodzona

Germana schwester oder eyn deutzsche fraw rodzona ca 1500 WokLub 57r

Wyraz hasłowy Rodzić Hasło konkordancji Germanus
Wyraz(y) w transliteracji rodzona Podstawa glosowania germana
Język wyrazu obcego łaciński
5313

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 57
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Rodzić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) rodzona
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. bierny
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Aspekt niedokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona bierna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 85.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 85.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.06.2024 r.