ffvnthow

Talentum est quoddam pondus eyn pfunt cząthnar qui continet in se XX et IIII ffvnthow ca 1500 WokLub 135r

Wyraz hasłowy Funt Hasło konkordancji Talentum
Wyraz(y) w transliteracji ffvnthow Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
5348

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 135
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Funt (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) funtow
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek dopełniacz
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 17.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 17.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.