thąkovy

Talismodi generis omnis sulchermosse thaky albo thąkovy ca 1500 WokLub 135r

Wyraz hasłowy Takowy Hasło konkordancji Talismodi
Wyraz(y) w transliteracji thąkovy Podstawa glosowania talismodi
Język wyrazu obcego łaciński
5351

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 135
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Takowy (przymiotnik (zaimek przymiotny))
Forma (w transkrypcji) takowy
Część mowy przymiotnik (zaimek przymiotny)
Fleksem przymiotnik (zaimek przymiotny)
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 110.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 110.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.