klocz

Stimulare klocz ca 1500 WokLub 131r

Wyraz hasłowy (Kłuć) Hasło konkordancji Stimulare
Wyraz(y) w transliteracji klocz Podstawa glosowania stimulare
Język wyrazu obcego łaciński
5381
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu. Wyraz hasłowy łac. opatrzony przez glosatora siglami gramatycznymi (a p).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 131
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Kłuć) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kłóć
Forma (w transkrypcji) kłoć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 29.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 29.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.