poswyaczycz

Consecrare weyhen poswyaczycz <poświę>czacz ca 1500 WokLub 32v

Wyraz hasłowy Poświęcić Hasło konkordancji Consecrare
Wyraz(y) w transliteracji poswyaczycz Podstawa glosowania consecrare
Język wyrazu obcego łaciński
5390
Komentarz paleograficzny Nad pierwszą glosą nadpisana końcówka czacz (dla tego samego czasownika w aspekcie niedokonanym)

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 32
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Poświęcić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) poświęcić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 75.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 75.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.