<poświę>czacz

Consecrare weyhen poswyaczycz <poświę>czacz ca 1500 WokLub 32v

Wyraz hasłowy Poświęcać Hasło konkordancji Consecrare
Wyraz(y) w transliteracji <poświę>czacz Podstawa glosowania consecrare
Język wyrazu obcego łaciński
5391
Komentarz paleograficzny Nad pierwszą glosą nadpisana końcówka $czacz$ (dla tego samego czasownika w aspekcie niedokonanym)

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 32
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Poświęcać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) poświęcać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 75.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.