kobyerzecz

Tapetum est illud quod sternitur ad honorem alicuius eyn stultuch et hec tapes (…) et hoc tapete idem kobyerzecz ca 1500 WokLub 135r

Wyraz hasłowy Kobierzec Hasło konkordancji Tapetum
Wyraz(y) w transliteracji kobyerzecz Podstawa glosowania tapetum
Język wyrazu obcego łaciński
5452

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 135
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kobierzec (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kobierzec
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 30.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 30.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.