p[l]ythlovacz

Taratantarizare est tuba clangere farinam colare p[l]ythlovacz ca 1500 WokLub 135r

Wyraz hasłowy Pytlować Hasło konkordancji Taratantarizare
Wyraz(y) w transliteracji p[l]ythlovacz Podstawa glosowania Taratantarizare
Język wyrazu obcego łaciński
5465

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 135
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pytlować (czasownik)
Forma (w transkrypcji) pytlować
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 83.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s.83.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.