czyrw drewny

Teredo (…) vermis lignum terens holtzwurm czyrw drewny ca 1500 WokLub 136v

Wyraz hasłowy (Czerw) Hasło konkordancji Teredo
Wyraz(y) w transliteracji czyrw drewny Podstawa glosowania teredo
Język wyrazu obcego łaciński
5490

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 136
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Czerw) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Czyrw
Forma (w transkrypcji) czyrw
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Drzewny) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Drewny
Forma (w transkrypcji) drewny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 11.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 11.
Brehm A. E. [1935-6]: Życie zwierząt, t. I, Warszawa.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.