drzevothocz

Teredo drzevothocz qui et terendines a grecis vocantur lignorum vermes ca 1500 WokLub 136v

Wyraz hasłowy Drzewotocz Hasło konkordancji Teredo
Wyraz(y) w transliteracji drzevothocz Podstawa glosowania teredo
Język wyrazu obcego łaciński
5497
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Por. hasło drukowane na tej samej karcie (w. 10): Teredo (…) vermis lignum terens holtzwurm czyrw drewny.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 136
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Drzewotocz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) drzewotocz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 15 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s15.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.