czber

Tina ein zuber czber albo czeber ca 1500 WokLub 138r

Wyraz hasłowy Ceber Hasło konkordancji Tina
Wyraz(y) w transliteracji czber Podstawa glosowania tina
Język wyrazu obcego łaciński
5498

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 138
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ceber (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Cber
Forma (w transkrypcji) cber
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 7.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.